GİZLİLİK, GÜVENLİK, 6698 SAYILI VE DİĞER KANUNLAR KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

1- Bilgilerinizin Gizliliği

a- Müşterilerimize ait kişisel bilgiler, gizlilik içerisinde ve de 3. Şahısların ulaşamayacağı biçimde alınmaktadır. Sipariş sürecinin sıkıntısız olarak gerçekleştirilmesi maksadı ile üyeliğe ve siparişe konu bilgilerin kaydedilmesi gizlilik ihlali olarak kabul edilmeyecektir. Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

b- Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler www.nakkahali.com’da saklanır. nakkahali.com, müşteri bilgilerini yeni satış kampanyaları hakkında müşterinin izniyle bilgi vermek ve ayrıca ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca müşteri bilgileri gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 Sayılı Kanun’a aykırılık oluşturmayacak şekilde kullanılmaktadır. İşbu hususa müşteri peşinen muvafakat etmektedir. Sosyal ağ bilgileriniz,site ve uygulama gezinim ve toplanan diğer kişisel bilgileriniz; mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamanız için ve ilgi duyduğunuz alanları tanımlayarak iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

 c- Üye olurken müşteri tarafından verilen tüm bilgilere, üye olurken belirlenmiş olan kullanıcı ismi ve parolanın güvenliğini sağlamak ve 3. Kişilerle paylaşmamak müşteri mesuliyetinde olmak üzere, sadece müşteri ulaşabilir ve değinilen bilgiler sadece müşteri tarafından değiştirilebilir. Başka birinin nakahali.com üzerinden müşteri ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Müşteri istediği zaman üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılanların bilgileri silinir, nakkahali.com tarafından kullanılmaz. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında üye ,Nakka Halı‘da bulunan tüm bilgilerini anonim hale getirebilir. Kişisel verilerini anonim hale getirmek isteyen müşteri-üye iletişim adresine kendisine ait e-mail adresinden bu talebini iletmesi gerekmektedir.Anonim hale getirme işleminin tamamlanması sonrasında üye bu işlemi iptal edemez ve geri çeviremez. Doğrulama işlemi sonrasında üyeye ait bütün veriler anonimleşecektir.

d- Müşteri işbu bilgilendirme doğrultusunda www.nakkahali.com web sitesinden alışveriş yaparak, kişisel bilgi güvenliğinin 6563 Sayılı Kanun 10/1-a maddesi uyarınca sağlandığını ve aynı maddenin (b) maddesi uyarınca gereken izni satıcıya verdiğini kabul etmektedir.

2- 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında bilgilendirme ve onay

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

6698 Sayılı Kanun Tanımları ;

Bu Kanunun uygulanmasında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi (işbu üyelik sözleşmesinde üye-müşteri): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. İşbu üyelik sözleşmesine onay veren müşteri-üye 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerinin işlenmesine onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

Veri sorumlusu sıfatı ile şirketimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir , depolanabilir, değiştirilebilir,  güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Dolayısıyla şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile tüketici hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenlerle birlikte daha iyi hizmet verebilmek amacı ile 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

 ÜYELERİMİZİN-MÜŞTERİLERİMİZİN HAKLARI :

 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ-ÜYE ONAYI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, , çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında kurulu olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketler ile Şirketiniz ve/veya Şirketinize bağlı departmanlarla paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, yukarıda belirtilen konularda bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

 2- Ödeme Güvenliği

a- Müşteri tarafından alışveriş amacı ile nakkahali.com internet sitesine girilen mali bilgiler ancak satın alınan ürünün faturalandırılabilmesi için gerektiği kadar depo edilmektedir. Nakkahali.com internet sitesinde alışveriş yapılması ile birlikte müşteri ayrıca satın almaya ilişkin tahsilatın yapılabilmesi için gerekli olan tahsilat aracı bilgilerinin gerekli kurumlarla paylaşılmasına muvafakat etmiş demektir. Ödemenin yapılabilmesi için banka ve sair kredilendirme kuruluşları ile paylaşılacak bilgiler müşterinin ismi, kredi kartı numarası, kartın son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.

b- Tüm kredi kartı ve müşteri bilgileri internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiş olup, 6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuattaki tüm güvenlik sertifikaları satıcı tarafından sağlanmıştır. Değinilen güvenlik uygulamaları alışveriş için kredi kartı bilgilerinin girilmesi aşamasında

Kişilerin değinilen bilgilere ulaşmasını engellemektedir.

c- Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka'nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Söz konusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.

d- Güvenli ortamda yapılacak işlemlerde müşteri ve müşteriye kredi karını tahsis eden haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından müşterinin kart bilgilerine ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka sanal POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye banka ekranı üzerinden bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine nakkahali.com internet sitesi dahi erişememekte olup, müşterinin kredi kartının bağlı bulunduğu sanal pos ekranına yönlendirilmesi nedeni ile kredi kart bilgileri doğrudan banka ekranına girilmektedir.

e- Müşterinin online alışverişi gerçekleştirmek maksadı ile işlem yaptığı bilgisayar, tablet veyahut mobil cihaza müşteri dışında kişilerin müşteri rızası hilafına müdahale etmesi, müşterinin kredi kartı ve sair bilgilerinin bu şekilde 3. Kişilerce elde edilmesinden nakkahali.com sorumlu olmayıp; müşteri kişisel bilgisayar, tablet veyahut mobil cihazının elektronik güvenliğini sağlamaktan kendisi mesuldür.

f- Müşteri, işbu bilgilendirme metninin 6698 , 6563 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak kendisi ile paylaşıldığını, ayrıca işbu bilgilendirme ardından nakkahali.com internet sitesi üzerinden alışveriş yaparak 6563 Sayılı Kanunda hizmet sağlayıcı açısından öngörülen tüm bilgilendirme ve güvenlik yükümlülüklerinin Nakkahali.com tarafından yerine getirildiğini kabul etmektedir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR